ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ยินดีกับคนเก่งได้คะแนนรวมสูงสุด สอบ Pre-Test ม.1 

ผลการสอบเข้าของนักเรียนชั้นป.6 ปี 2564

ผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม. 1 (Pre-test'64) ประจำปี 2564