รายงานการประเมินตนเอง(SAR) และมาตรฐานค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน ปีการศึกษา 2566

คลิกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566

คลิกมาตรฐานค่าเป้าหมายตามมาตรฐานทางการศึกษา