ทักษะการใช้ภาษาไทย สำนักราชบัณฑิตยสภา

ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี 2561

ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ  ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท

 

ได้แก่ เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี

*****************************************