ชนะเลิศระดับประเทศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับโลก ระดับชั้นประถมศึกษา PWMC 2023 จัดโดย องค์กรโปวเหลียงก๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematical Olympiad 2021

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563

 ที่ 1 ประเทศ ความสามารถทางคณิตศาสตร์