การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Asia International Mathematical Olympiad 2021

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563

 ที่ 1 ประเทศ ความสามารถทางคณิตศาสตร์