ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา

 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการพระพุทธศาสนา

 ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กชายธิติศักดิ์  เหล่าเจริญวงศ์ และ

เด็กชายธนทัต  องค์การธง

รับถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษา 

 

รางวัลชมเชย อันดับ 1  รับโล่ และทุนการศึกษา 

เด็กหญิงวัชรมน  แสงทองพินิจ และ

เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล

 

รางวัลชมเชย อันดับ 1 รับโล่ และทุนการศึกษา

เด็กหญิงแก้วพุทธ  แก้วกาญจนาวรรณ  และ 

เด็กชายพิชยะ  อนุธน

 

ขอแสดงความยินดี