ผลการสอบเข้าของนักเรียนชั้นป.6 ปี 2564

ผลการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ม. 1 (Pre-test'64) ประจำปี 2564