ผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

คะแนนรวมสูงสุด สอบ Pre-Test ม.1 ปีการศึกษา 2563

ผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563