ชนะเลิศที่ 2 ประเทศ การคัดลายมือสำหรับเยาวชน

ชนะเลิศที่ 1 ประเทศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562

ชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6