ผลสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566