ชนะเลิศเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

เด็กหญิง ธัญญรัตน์  คิ้วเจริญ  นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1