ผลการแข่งขันตอบปัญหา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2563