ถ้วยพระราชทานการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร

ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี