ชนะเลิศ ระดับประเทศ TEDET ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563