ชนะเลิศ ระดับประเทศ สสวท.ปีการศึกษา 2563

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ปีการศึกษา 2563