คะแนนยอดเยี่ยม กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คะแนนยอดเยี่ยมประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์