การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน ร.6 ประจำปี 2562

ชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6