โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การบรรยายธรรม

การแข่งขันบรรยายธรรมระดับประเทศ โล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การบรรยายธรรมระดับประเทศ  รางวัลชมเชยอันดับ ๑

โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้แก่ เด็กหญิงศตนันท์  เตียเจริญ

สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในงานเทศกาลวิสาขบูชา พระราชทานมอบโล่รางวัล การประกวดบรรยายธรรมระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒


 

ขอแสดงความยินดี