International Year of the Reef Art and Design Competition 2018

International Year of the Reef Art and Design Competition 2018

ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายสุภเวช   ยอดมโนธรรม ชั้น อนุบาล 2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายอารีย์  จิรธนานันท์ ชั้นอนุบาล 3/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาภัค  เอกเผ่าพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

ขอแสดงความยินดี