เยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ ปี 2561

โล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2561