ประชาสัมพันธ์การเรียน Online ที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้

คลิกที่   https://odlc.opec.go.th/ 

และ https://dltv.ac.th/