100 คะแนนเต็ม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6