การสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6