100 คะแนนเต็ม การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561